Services

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden voor iConfetti, Eigenaar van www.iconfetti.world

Deze algemene gebruiksvoorwaarden in combinatie met de huidige wetgeving regelen de toegang tot en de navigatie op de website van iConfetti (hierna de "iConfetti-website"). De gebruiker wordt verzocht deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de iConfetti-website te gebruiken. Door gebruik te maken van de iConfetti-website verklaart de gebruiker zich akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden zoals deze op het moment dat hij/zij de website bezoekt op de iConfetti-website worden vermeld. Het niet aanvaarden van deze voorwaarden betekent dat het gebruik van de iConfetti-website verboden is.

In deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt onder "iConfetti" verstaan de iConfetti Group, bestaande uit iConfetti, haar dochterondernemingen en andere gelieerde of contracterende bedrijven. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing naast de algemene verkoopvoorwaarden, eventuele specifieke voorwaarden en de bestelbon voor de door iConfetti aangeboden producten en diensten.

iConfetti is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de iConfetti-website beschikbare gegevens en/of programma's, informatie of inhoud (de "Informatie"). De informatie wordt verstrekt "in de huidige staat" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de mogelijkheid van verkoop, geschiktheid voor het doel en afwezigheid van inbreuk op de intellectuele eigendom van derden.

In geen geval kunnen iConfetti of aan haar gelieerde bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, gevolg- of andere verliezen of schade die veroorzaakt worden door het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op de iConfetti-website of enige andere website waarnaar die site verwijst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet behalen van winst, het onderbreken van de bedrijfsactiviteiten en het verlies van programma's of andere gegevens, zelfs indien iConfetti uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd voor het risico van dergelijk verlies of schade.

In geen geval kan iConfetti of aan haar gelieerde bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, gevolg- of andere verliezen of schade die veroorzaakt worden door het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op de iConfetti-website of enige andere website waarnaar die site verwijst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet behalen van winst, het onderbreken van de bedrijfsactiviteiten en het verlies van programma's of andere gegevens, zelfs indien iConfetti uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd voor het risico van dergelijk verlies of schade.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij op de iConfetti-website plaatst.
De gebruiker verbindt zich ertoe om geen inhoud op de iConfetti-website te plaatsen die:
een inbreuk kan vormen op de openbare orde of op wettelijke bepalingen, met inbegrip van die tegen laster, de bescherming van minderjarigen en minderheden;
is pornografisch of vernederend van aard;
 
inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of het recht op privacy, of die de activiteiten of reputatie van een adverteerder of een bedrijf belachelijk maakt of denigreert.
iConfetti kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van berichten of informatie die door gebruikers van deze website worden geplaatst, noch voor de inhoud van de informatie van derden online, zelfs niet als deze informatie toegankelijk is via de iConfetti-website. iConfetti behoudt zich echter het recht voor (en kan dit naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken uitoefenen) om inhoud die iConfetti als illegaal, lasterlijk, smadelijk, beledigend, aanstootgevend of anderszins ongepast beschouwt, te onderzoeken, te wijzigen of te verwijderen.

Via hyperlinks of andere links kan de gebruiker toegang krijgen tot andere websites die geen deel uitmaken van de iConfetti-website. iConfetti kan niet aansprakelijk worden gesteld en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de websites die de gebruiker vanaf de IConfetti-website kan bezoeken. Door zich toegang te verschaffen tot een website die geen deel uitmaakt van de iConfetti-website, erkent en aanvaardt de gebruiker dat iConfetti geen enkele controle heeft over de inhoud en informatie op die website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn computerapparatuur tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en alle andere elementen van destructieve aard.

iConfetti producten en diensten, samen met de inhoud waarnaar op de iConfetti-website wordt verwezen en alle elementen van de visuele identiteit van iConfetti Group, zijn gedeponeerde handelsmerken, beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten die in het bezit zijn van iConfetti of aan haar gelieerde bedrijven. Ook de producten, diensten en bedrijfsnamen die op de iConfetti-website worden vermeld, zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Deze elementen mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iConfetti.

Het verzamelen van inhoud en informatie van de iConfetti-website door middel van robots of andere middelen is verboden.
iConfetti heeft het recht om deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. De bijgewerkte versie van de algemene gebruiksvoorwaarden treedt in werking op het moment dat deze op de iConfetti-website wordt weergegeven en gebruikers worden geacht de laatste versie die op grond van het gebruik van de iConfetti-website wordt getoond, te hebben aanvaard. De gebruiker gaat er derhalve mee akkoord de iConfetti-website regelmatig te raadplegen.
De reproductie, wijziging of verspreiding van de gehele iConfetti-website of een deel daarvan, in welke vorm en op welke wijze dan ook, is zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van iConfetti verboden.

Een gebruikersaccount aanmaken Sommige delen van de iConfetti-website zijn alleen toegankelijk voor gebruikers die een gebruikersaccount hebben aangemaakt, zodat ze kunnen profiteren van de diensten van iConfetti. Als onderdeel van het aanmaken van een gebruikersaccount moeten gebruikers een bepaalde hoeveelheid informatie over hen opgeven en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. De gebruiker verbindt zich ertoe om volledige, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken en de nodige wijzigingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat deze informatie up-to-date blijft. iConfetti behoudt zich het recht voor om het gebruik van de iConfetti-diensten op te schorten of permanent te weigeren als blijkt dat een door een gebruiker verstrekte informatie onjuist, onvolledig of niet up-to-date is. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn wachtwoord. De gebruiker erkent en aanvaardt dat zijn account strikt persoonlijk is en dat het niet is toegestaan zijn wachtwoord aan derden door te geven. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor elk gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, ongeacht of hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven. De gebruiker verbindt zich ertoe iConfetti onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersnamen en wachtwoorden. Indien zij iConfetti hiervan niet op de hoogte stellen, hebben zij alleen toegang tot die delen van de iConfetti-website die geen gebruikersaccount vereisen.

Cookies & Formulier
Cookies: Een of meer "cookies" worden opgeslagen op de harde schijf van alle computers die op de iConfetti-website zijn aangesloten. Een "cookie" is een klein bestandje dat door een door een gebruiker geraadpleegde server op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen.
De "cookies" die door de iConfetti-website worden verzonden, zijn niet bedoeld om de personen te identificeren die er verbinding mee maken. Zij slaan informatie op over de navigatie op de website die wordt gemaakt vanaf de computer waarop de "cookie" wordt opgeslagen. [....] verbindt zich ertoe deze informatie uitsluitend voor statistische doeleinden te gebruiken, met inbegrip van het bepalen van het verkeer op de iConfetti-website. "Cookies" zijn op geen enkele wijze bedoeld om gebruik te maken van nominatieve persoonlijke gegevens van de personen die met de website/de applicatie zijn verbonden.
We meten met name het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken en de activiteit van de bezoekers van de website en hun terugkomstfrequentie, via de interne oplossingen van iConfetti en haar partners. Personen die verbinding maken met de iConfetti-website kunnen er ook voor kiezen om geen "cookies" op hun harde schijf te laten opslaan door de opties van hun software en hun internetnavigatie op hun computer aan te passen:
Navigatie met Internet Explorer 5 (Microsoft): Klik op "Tools", "Internet-opties", "Beveiliging", "Aangepast niveau"; ga in het vervolgkeuzemenu naar "Cookies", selecteer "Cookies toestaan die op uw computer zijn opgeslagen"; kies "Vraag mij" om elke keer te worden gevraagd of "Deactiveer" om alle cookies te weigeren;
Navigatie met Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): Ga naar "Tools", "Internet-opties", "Vertrouwelijkheid" en kies het gewenste niveau van vertrouwelijkheid;
iConfetti informeert de abonnees van de via zijn website aangeboden diensten en de internetgebruikers echter dat als de op hun computer geïnstalleerde browsers zo zijn ingesteld dat "cookies" worden geweigerd, de toegang tot bepaalde diensten kan worden belemmerd of zelfs onmogelijk is.
Sommige pagina's van de iConfetti-website vereisen persoonlijke identificatie-informatie die moet worden doorgegeven voor het bestellen van een product of een dienst of voor registratie bij iConfetti. In dit verband worden gebruikers aangemoedigd om bij het aanmaken van hun gebruikersaccount een formulier op de iConfetti-website in te vullen en dat formulier via de website aan iConfetti terug te sturen.
iConfetti zal deze persoonlijke identificatiegegevens verzamelen voor het uitvoeren van commerciële transacties.

Toestemming
Door gebruik te maken van de informatie en diensten op www.iconfetti.world, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hebben opgenomen.

Beschrijving van de iConfetti-diensten
De iConfetti-informatiedienst is een dienst die informatie verschaft over bedrijven. Hij wordt centraal beheerd door iConfetti en omvat de communicatie van gegevens en informatie over bedrijven die via een door iConfetti ontworpen methode (hierna de "iConfetti-gegevens" genoemd) en andere daarmee samenhangende informatie en diensten worden verzameld en georganiseerd. De iConfetti-informatiedienst is beschikbaar in de rubriek "Directory", die als zoekmachine voor de iConfetti-website fungeert. De iConfetti-informatiedienst omvat informatie over producten en/of diensten van derden en kan toegang verlenen tot informatie en diensten van derden.
De volgorde van indexering van de betrokken bedrijven is samengesteld door iConfetti. iConfetti is beschikbaar in Nederland.
Naast de corporate indexeringsservice biedt het iConfetti-pakket ook toegang tot advertentie-/zichtbaarheidsdiensten. iConfetti verkoopt zijn advertentieruimte hetzij voor eigen rekening, hetzij via een distributiepartner voor de media.
Bovendien is iConfetti gekoppeld aan de Google, waarbij deze laatste Ad Words en Google Display campagnes beheert en distribueert voor derden met een iConfetti account.

iConfetti-eigendom
De gebruiker erkent dat de gegevens van iConfetti een rijk informatiepakket vormen en dat de auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op de iConfetti-diensten en de iConfetti-gegevens eigendom blijven van iConfetti of zijn franchisenemers/partners voor de inhoud die door deze derden wordt geleverd. De gebruiker mag de symbolen voor het auteursrecht of andere herkenningstekens van de visuele identiteit van IConfetti of informatie over eigendomsrechten op iConfetti-gegevens niet wijzigen of verwijderen.

Het iConfetti merk en het iConfetti logo zijn gedeponeerde handelsmerken en mogen in geen geval gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iConfetti.
Tenzij wettelijk toegestaan, mag de gebruiker geen software die toegankelijk is via of betrekking heeft op iConfetti-diensten geheel of gedeeltelijk decompileren, demonteren, wijzigen of aanpassen.

iConfetti-informatiebronnen
iConfetti investeert elk jaar in het verzamelen van gegevens. Onze belangrijkste informatiebronnen zijn de eigenaren of beheerders van bedrijven en openbare registers, zoals handels- en ondernemingsregisters, rechtbanken en faillissementsregisters.
iConfetti gegevensbescherming
iConfetti is onderworpen aan de lokale wetgeving inzake iConfetti gegevensbescherming en de regelgevende instanties van de landen waarin wij actief zijn. Voor elk land en voor elke markt hebben wij een iConfetti functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming is onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving en het opstellen van procedures en voor het onderhouden van bevoorrechte contacten met de lokale autoriteiten om de bescherming van de iConfetti-gegevens te waarborgen.

iConfetti gegevenskwaliteit
iConfetti neemt adequate maatregelen om de kwaliteit van haar dienstverlening te garanderen, waaronder het rechtstreeks contacteren van bedrijven en het uitvoeren van een kwaliteitscontroleproces bij het verzamelen van iConfetti-gegevens, bovenop de kwaliteitscontrole aan het einde van het verzamelproces.
iConfetti heeft een bedrijfsbeleid en schriftelijke procedures voor de verzameling, betrouwbaarheid, kwaliteit, actualisering en communicatie van iConfetti-gegevens met derden. Onze medewerkers zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsregels. iConfetti hecht ook veel belang aan het beroepsgeheim waaraan sommige beroepen zijn onderworpen.

Procedure voor toegang en correctie door bedrijven
Wanneer de eigenaar of manager van een bedrijf contact opneemt met iConfetti met betrekking tot een mogelijke fout in iConfetti-gegevens, zullen wij snel actie ondernemen om die fout of misleidende informatie te corrigeren zodra wij hiervan op de hoogte zijn.
Bedrijven kunnen de informatie over hen laten schrappen uit de door iConfetti gepubliceerde marketinglijsten van het bedrijf. Deze schrapping moet schriftelijk worden aangevraagd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger. Voor dergelijke verzoeken kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail op het volgende adres: info@iconfetti.world

Gegevensbescherming en vrijheden
In overeenstemming met de gewijzigde wet op de bescherming van gegevens, bestanden en vrijheden, hebben echte personen het recht op toegang tot, verzet tegen en wijziging van hun gegevens en informatie door contact op te nemen met onze dienst op het volgende adres: info@iconfetti.world.
iConfetti verzamelt informatie en data over echte personen in het kader van het aanmaken van gebruikersaccounts voor verkoopadministratieve doeleinden.
Persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van KLANT gebruikersaccounts voor verkoopadministratieve doeleinden kunnen door iConfetti en haar partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden, binnen de grenzen van de geldende wetgeving, zoals het informeren van u over nieuwe producten en diensten van iConfetti en/of de aan haar gelieerde bedrijven of over een wijziging van bestaande producten en diensten. Elke echte persoon kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor prospectiedoeleinden door contact op te nemen met de dienst die in de bovenstaande paragraaf is vermeld.

Abonneren op betaalde diensten en betalingen
Om gebruik te kunnen maken van iConfetti 'betaalde service' moeten gebruikers inloggen op hun gebruikersaccount, de pakketten selecteren die ze nodig hebben en het inschrijfformulier invullen.
Abonnementen kunnen worden afgesloten voor halfjaarlijkse of jaarlijkse diensten (afhankelijk van de gekozen optie op het inschrijvingsformulier dat de gebruiker invult). De halfjaar- en jaarabonnementen worden stilzwijgend verlengd voor periodes van dezelfde duur, totdat de dienst wordt beëindigd volgens de voorwaarden die in de algemene verkoopsvoorwaarden zijn vastgelegd.
De betaling van de dienst gebeurt automatisch via een beveiligde oplossing (System pay) en alle facturen kunnen worden bekeken in de gebruikersaccount van de gebruiker.

Als gebruikers zich abonneren op toegang tot betaalde diensten, moeten ze akkoord gaan met de algemene verkoopsvoorwaarden van iConfetti.

Waarschuwing met betrekking tot de producten en diensten die op de iConfetti-website worden gepresenteerd.
De toegang tot de op de iConfetti-website beschreven producten en diensten kan onderworpen zijn aan beperkingen die gelden voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Geen van de producten of diensten die op de iConfetti-website worden aangeboden, zal door iConfetti aan een persoon worden geleverd indien de wet van het land van herkomst van die persoon, of van een ander land dat op hen van invloed is, dit verbiedt. De gebruiker wordt verzocht zich ervan te vergewissen dat hij wettelijk het recht heeft een verbinding te maken met deze website in het land van waaruit hij/zij verbinding maakt.

 

Auteursrechten © 2020 iConfetti. Alle rechten voorbehouden

Deze website maakt gebruikt van cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse, die deze mogelijk combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld bij uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Bekijk beleid Oke